Kompanija Alma Ras duži niz godina svoje procese poslovanja i donošenja odluka temelji na aspektima društvenoodgovornog poslovanja, vodeći brigu o etičkom poslovanju, ljudskim pravima, brigu o okolišu i društvu u cjelini. U tom duhu, prije tri godine nastao je i projekat u kojem javno pozivamo i druge sudionike, udruženja, NVO ili javne ustanove da sa svojim idejama izravno doprinesu zaštiti i očuvanju okoliša, a čiju realizaciju u potpunosti finansira Alma Ras. Prethodne dvije godine taj fond bio je po 15.000 KM ravnomjerno raspoređen na tri projekta, a ove godine, za isti broj projekata, budžet je povećan na iznos od 22.500 KM.

Prijavom na poziv i popunjavanjem aplikacije, sva udruženja, NVO ili javne ustanove imaju mogućnost predložiti svoje projekte koje će Alma Ras finansijski podržati. Ukoliko kompanija Alma Ras ocijeni da je za jedan projekat potrebno više sredstava, tada će umjesto raspoređivanja troškova na tri granta raspodijeliti na dva ili na jedan. Rok za prijavu je do 30. aprila, 2023. godine. Prednost će imati oni čije ideje budu održive i s dugoročnijim pozitivnim efektima.

Formular možete pronaći ovdje, a za sve dodatne informacije možete se obratiti na email adresu: prirodakojuvolim@alma-ras.com .

Zahvaljujući ovoj ideji, prethodne dvije godine uspješno je implementirano šest projekata, ukupne vrijednosti 30.000 KM i to:

 • Zaštita okoliša toka rijeke Drine
 • Izletište Veresika – Uređenje izvorišta pitke vode
 • Uređivanje i oplemenjivanje prostora ispred Univerziteta u Zenici, Filozofski fakultet
 • Izgradnja eko učionice za područnu školu u Misoči
 • Uređenje parka ispred J.U. Opće bolnice Bugojno i
 • Uređenje pješačke staze, te postavka klupa s motivacionim porukama na izletište iznad Olova

Detaljniji opis gorenavedenih projekata možete pronaći na ovom linku.


Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinima dodjele sredstava u okviru EKO projekta


Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i način dodjele finansijskih sredstava u okviru EKO projekta koji organizuje Alma Ras d.o.o.

1. CILJEVI PROJEKTA

Cilj ovog projekta jeste dodjela sredstava za finansiranje EKO projekta kao društveno korisnog projekta.

2. PODRŠKA

Dodjeljujemo tri (3) granta u vidu bespovratne finansijske podrške u iznosima od:

 •  7.500 KM – 1 grant
 •  7.500 KM – 1 grant
 •  7.500 KM – 1 grant

Grantovi će biti dodjeljeni za najbolje ocijenjene poslovne ideje.

3. KORISNICI

U ciljne korisnike podsticaja spadaju udruženja koji svoje prijave dostave u periodu od 27. marta do 30. aprila, 2023. godine.

Za ona udruženja koji već posjeduju vlastiti obrt/biznis i imaju ideju koja će unaprijediti njihovo poslovanje najbitnije je sljedeće:

 • da je osnivač/vlasnik državljanin BiH;
 • da popuni obrazac dostupan na www.alma-ras.com

4. NAČIN OCJENJIVANJA

Uvid u pristigle prijave imat će žiri imenovan od strane organizatora. Prilikom odabira u obzir će se uzimati i bodovati:

 • Kvalitet poslovne ideje
 • Održivost poslovnog poduhvata
 • Inovativnost
 • Finansijski proračun

 

Žiri će na osnovu gorenavedenih kriterija odabrati pet najboljih, a FB fanovi će glasanjem odabrati koje ćemo tri ideje finansirati. Pet prijedloga koje prema mišljenju žirija sakupe najviše bodova bit će objavljeno na zvaničnoj web i Facebook stranici i za iste će se moći online glasati.

Lični podaci će se koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i neće biti objavljeni prije nego aplikanti daju saglasnost. Aplikanti koji prođu predselekciju i uđu u krug online glasanja trebaju dostaviti sljedeće podatke: kratko predstavljanje djelatnosti u kojoj djeluju, zašto baš njihova ideja treba dobiti glas - maksimalno dvije rečenice. Podaci će se koristiti isključivo u svrhu kreiranja materijala za objavu u online formi za glasanje.

5. PREDMET FINANSIRANJA

 

Projektom je moguće planirati finansiranje troškova poput:

 • kupovina opreme
 • kupovina alata, mašina, repromaterijala i sl.

Projektom nije moguće planirati finansiranje direktnih troškova poslovanja poput:

 • troškovi plata i doprinosa;
 • troškovi komunalija;
 • troškovi električne energije;
 • troškovi telefona;
 • troškovi zakupa poslovnog prostora;
 • troškovi obuka i edukacija;
 • troškovi noćenja i puta

 

Iz sredstava poticaja neće se finansirati troškovi koji su nastali prije odabira korisnika i potpisivanja ugovora sa istim.

6. PRIJAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava na Projekat mora sadržavati:

1. Popunjen prijavni obrazac

 

Aplikanti koji ostvare pravo na podršku u obavezi su dostaviti:

1. Ovjerena kopija rješenja o registraciji
2. Predračun, račun, ugovor ili druga dokumentacija koja je predmet finansiranja
3. Dodatnu dokumentaciju ukoliko se tokom realizacije pojavi potreba, a sve u skladu sa dogovorom na relaciji kompanija Alma Ras d.o.o. i partneri i korisnika sredstava.

7. DINAMIKA I ROKOVI

Predviđeni vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je sljedeći:

 • Poziv ostaje otvoren do 30. aprila do 00:00h.
 • 5. maja pristigle prijave ocjenjivat će stručni žiri.
 • 11. maja u 14h tri najbolje ideje za pokretanje/unapređenje biznisa bit će objavljene na zvaničnoj web i Facebook stranici. Za objavljene ideje će biti omogućeno online glasanje.
 • 17. maja u 9:00h završava online glasanje
 • 18. maja u 11:00 bit će objavljena konačna raspodjela sredstava
 • Do 22. maja biće isplaćena finansijska sredstva

 

Kompanija Alma Ras d.o.o. zadržava pravo da bude direktno uključena u monitoring i to na način da dodjelu sredstava vrši tek nakon što aplikant ispuni uslove (dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu u poglavlju 6.).

8. DODATNE INFORMACIJE

U slučaju pitanja i dodatnih informacija upite slati na mail adresu: prirodakojuvolim@alma-ras.com ili pozvati na broj telefona 061 475 576.

Kompanija Alma Ras d.o.o. zadržava pravo da proširi Pravilnik ukoliko se u vremenu dok je otvoren poziv dođe do zaključka na osnovu upita zainteresovanih aplikanata, da postoje stavke koje su dvosmislene. Sve izmjene Pravilnika bit će objavljene na zvaničnoj web stranici sa tačno navedenim izmjenama.

Ukoliko kompanija Alma Ras ocijeni da je za jedan projekat potrebno više sredstava, tada će umjesto raspoređivanja troškova na tri granta raspodijeliti na dva.